Formulario Diagnostico Función Financiera

 


Diruzaintza eta zirkulatzailea / Tesorería y circulante

Ba duzu epe labur, ertain eta luzera kutxa kontrolatzeko txostenik?
¿Dispone de informes para controlar la caja a corto, medio y largo plazo? *
Ondo ezagutzen dituzu etorkizunean beharko diren finantzaketa-lerroak eta nahikoa diren zirkulatzaile-lerroak dituzu? /
¿Conoce bien las líneas de financiación que requerirán a futuro y si dispone de las líneas de circulante suficientes? *
Ba dakizu zure enpresaren benetako kobrantza- eta ordainketa-epeak zein diren? /
¿Conoce los plazos reales de cobro y pago de su empresa? *

Kostuen kudeaketa / Gestión de costes

Markatu honako hauek egiten badituzu (markatu bakoitza) /
Marque si realiza los siguientes (marcar cada uno) *

Kudeaketaren adierazleak / Indicadores de gestión

Markatu arlo hauetakoren batean definitutako adierazleak badituzu /
Marque si dispone de indicadores definidos en alguna de las siguientes áreas: *
Baduzue Business Intelligence tresnarik? /
¿Disponen de cuadros de mando o herramientas de Business Intelligence? *

Reporting

Ba duzu reporting finantzarioko txostenik (balantzea, ustiapen-kontua, marjinak, ratioak, etab.)? /
¿Dispone de informes de reporting financiero (balance, cuenta de explotación, márgenes, ratios, etc.)? *

Beaz

GRATIS
VER